top of page

privacybeleid

Privacybeleid & Verwerking persoonsgegevens

Miranda Adams Begeleiding in Werk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie over klanten die haar bij de uitvoering van opdrachten ter kennis komt. Dit op grond van artikel 74 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verplichting tot geheimhouding geldt onverkort na beëindiging van aangegane overeenkomsten.

 

De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van artikel 74 wet Suwi en met inachtneming van de AVG.

De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door het bedrijf met UWV gesloten Toegangsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.

 

Het bedrijf draagt er zorg voor dat een ieder die bij de uitvoering van de opdracht door het bedrijf betrokken is, de bovengenoemde aspecten met betrekking tot de privacy naleeft. Het bedrijf zal daartoe van elke medewerker, die betrokken is bij de uitvoering van de opdracht, een door de betreffende medewerker ondertekende en gedateerde geheimhoudingsverklaring overleggen.

 

Het bedrijf draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

 

 

Het privacybeleid heeft tot doel:

Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die bij Miranda Adams Begeleiding in Werk en de bij de uitvoering ingeschakelde derden zijn opgeslagen.

 

Te voorkomen dat persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn.

 

Eenieders recht op privacy te respecteren en te beschermen.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Van elke klant wordt na ondertekening van het plan van aanpak een dossier met onderstaande gegevens bijgehouden:

  • Een map met het door het UWV ter beschikking gestelde informatie

  • Een map met sollicitatie informatie

  • Een map met geschreven notities van de gevoerde gesprekken tussen coach en klant

 

De bewaartermijn van alle UWV dossiers en klantgegevens bedraagt 10 jaar.

Slechts die gegevens die tot doel hebben te ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan worden opgenomen in het dossier.

 

Miranda Adams Begeleiding in Werk is aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1446462

 

Opgesteld: 4 maart 2019

bottom of page